Privacy statement

Identiteit
Hollandia Assuradeuren gevestigd te Kade 40-C, 3371EP Hardinxveld-Giessendam, als volgt te contacteren:

Telefonisch: 088-5434370
E-Mail: info@hollandiaassuradeuren.nl

AFM nummer: 12042215
KvK nummer: 24476285
KiFiD nummer: 300.015694

Doeleinden en rechtsgronden omtrent verwerking:
De verwerkingen die door ons worden uitgevoerd sluiten aan op de wettelijke eisen die gesteld zijn aan grondslagen/doeleinden binnen de AVG (Artikel 6, lid 1). Wij handelen in de meeste gevallen vanuit grondslag B uit deze sectie. Deze grondslag heeft betrekking tot het handelen van uit een overeenkomst.

Voor handelingen en of verwerkingen die buiten deze overeenkomst vallen zullen wij conform de AVG expliciet toestemming vragen.

Wij verwerken de volgende gegevens respectievelijk met de volgende doelstellingen:

NAW Gegevens (Naam, Adres, Woonplaats): NAW gegevens worden binnen Hollandia Assuradeuren met drie doeleinden verwerkt, deze zijn onderstaande:

 • Contactadres: Om contact en informatieoverdracht met de klant/betrokkene te kunnen faciliteren.
 • Identificatie: Om de identiteit van de correcte natuurlijke persoon te kunnen confirmeren.
 • Postcode gebied: Het postcode gebied is deels premiebepalend en moet daarom vastgelegd worden.

Kenteken/Meldcode: De combinatie kenteken/meldcode is noodzakelijk voor het verzamelen en inventariseren van risico informatie. De gegevens kunnen gebruikt worden voor controle/inventarisatie vanuit het RDW/RDC/CRWAM.
Geboortedatum: De geboortedatum van de betrokkene wordt door ons verwerkt voor opbouw van het risicoprofiel (het aantal risicofactoren bij een individu of entiteit).
IBAN/Bankrekening: Het bankrekeningnummer van de betrokkene wordt door ons verwerkt met de volgende twee doeleinden:

 • Incasso’s: Onderwerpen als het incasseren van premies zijn hier onderdeel van.
 • Excasso’s: Onderwerpen als het uitbetalen van schades zijn hier onderdeel van.

Contactgegevens: Deze gegevens worden met twee doeleinden door ons verwerkt:

 • Contact met Hollandia Assuradeuren: De contactgegevens die verstrekt worden door de betrokkene worden gebruikt om op bijvoorbeeld telefonische of elektronische wijze contact te kunnen faciliteren.
 • Contact met Expert: Mocht er tijdens de afhandeling van een schade een expert ingeschakeld worden dan worden de contactgegevens van de betrokkene aan hem/haar overhandigd.

Info gezin: Onderwerpen als de naam, achternaam en geboortedatum van uw eventuele gezinsgenoten kunnen verwerkt worden voor opbouw van het risicoprofiel (het aantal risicofactoren bij een individu of entiteit).
Gegevens verzekerde objecten: Informatie over de verzekerde objecten worden door ons om de volgende drie redenen verwerkt:

 • Voor opbouw van het risicoprofiel (het aantal risicofactoren bij een individu of entiteit).
 • Identificatie objecten: Gegevens over de verzekerde objecten kunnen gebruikt worden om het object te identificeren. Het type carrosserie van een auto is bijvoorbeeld een identificerend gegeven van een object.
 • Calculatie premie: Gegevens van de verzekerde objecten kunnen gebruikt worden om een premie te kunnen berekenen.

Inkomensgegevens: Inkomensgegevens worden door ons om twee redenen/doeleinden verwerkt:

 • Bepaling maximale schade: Het maximale schadebedrag voor een betrokkenen kan bepaald worden door de verstrekte inkomensgegevens
 • Bepaling verzekerde som: De maximaal verzekerde som kan door ons deels bepaald worden aan de hand van inkomensgegevens.

Schadeverleden: Het schadeverleden van de betrokkene kan worden getoetst en gebruikt in een (premiebepalende) kansberekening.
Verzekeringsverleden: Het verzekeringsverleden kan door ons gebruikt worden om het morele risico te kunnen toetsten. Dit risico heeft betrekking tot het gedrag van verzekerde.
Gebruik: Het gebruik van de verzekerde objecten wordt verwerkt om het materiele risico te kunnen bepalen.
Gezondheidsgegevens: De gezondheidsgegevens van de betrokkene kunnen verwerkt omdat deze risicobepalend zijn. In het geval van bijvoorbeeld een autoverzekering kunnen bepaalde aandoeningen een verhoogd risico opleveren.
Preventiemaatregelen: Preventiemaatregelen waaronder alarmen en sloten kunnen door ons verwerkt worden met als doelstelling het beheren van de aanwezige risico’s.

Retentieperiodes data
Onder renteperiodes van data verstaan wij de periode waarin de data wordt vastgehouden. De verzekeringsmaatschappijen binnen Nederland stellen aan gevolmachtigde een aantal eisen op het gebied van dataretentie, de periode waarin de data bewaard wordt. Wij kennen dan ook de volgende retentieperiode voor verstrekte data:

 • Afgelegde letselschaden: 20 jaar. De termijn begint te lopen na datum sluiten van het schadedossier, wordt het dossier heropend, dan begint na sluiten de termijn opnieuw te lopen.
 • Alle andere afgelegde schaden: 8 jaar. De termijn begint te lopen na datum sluiten van het schadedossier, wordt het dossier heropend, dan begint na sluiten de termijn opnieuw te lopen.
 • Afgelegde autopolis: 20 jaar. De termijn begint te lopen op de datum van melding bij de RDW. Indien de datum van melding voor de einddatum van de polis ligt, geldt als einddatum de einddatum van de polis.
 • Afgelegde aansprakelijkheidsverzekering particulieren: 20 jaar. Indien de datum van melding voor de einddatum van de polis ligt, geldt als einddatum de einddatum van de polis.
 • Afgelegde AVB: 20 jaar. De termijn begint te lopen op het moment van registreren van het einde van de dekking. Indien de datum van registratie voor de einddatum van de polis ligt geldt als einddatum de einddatum van de polis.
 • Andere afgelegde polissen: 8 jaar. De termijn begint te lopen op het moment van registreren van het einde van de dekking. Indien de datum van registratie voor de einddatum van de polis ligt geldt als einddatum de einddatum van de polis.
 • De gevolmachtigde bewaart alle gegevens en informatie van de financiële administratie ten minste 7 jaar en zorgt ervoor dat deze binnen redelijke termijn toegankelijk zijn.

Voor alle overige data die in ons beheer  is wordt deze conform de AVG alleen zolang vastgehouden als noodzakelijk.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens
U heeft als betrokkene conform de AVG het recht tot inzage, rectificatie of het laten wissen van persoonsgegevens.

Wanneer uw wilt weten welke persoonsgegevens van u als betrokkene wij verwerken, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Wij behandelen uw verzoek binnen de wettelijk gestelde termijn van 40 dagen.

Blijkt dat uw gegevens, onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Bovenstaande verzoeken kunnen gericht worden aan:

E-Mail: privacy@hollandiaassuradeuren.nl
Per post: Hollandia Assuradeuren gevestigd te Kade 40-C, 3371EP Hardinxveld-Giessendam ter attentie van de directie.

Het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens:
U behoud als betrokkene ten alle tijden het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens. De autoriteit persoonsgegevens is volledig onafhankelijk van Hollandia Assuradeuren, daarom verwijzen wij u voor de klachtprocedure door naar: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Categorieën/Identiteit van ontvangers
Wij verstrekken persoonsgegevens met de volgende redenen respectievelijk aan onderstaande partijen:

Schadebehandeling:

 • CIS: Registratie na de schademelding
 • Stichting PV: Opvragen Proces Verbaal.
 • Experts, Herstellers en Stichting Schadegarant: Waar toepasselijk voor een juiste schadebehandeling.
 • Tussenpersoon: Indien noodzakelijk en van toepassing voor een juiste schadebehandeling.
 • Volmachtgevers: Als wij schades moeten overdragen.
 • Tegenpartijen: Bij het verhalen van schades en indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
 • Hulpverlener: Waar toepasselijk voor een juiste schadebehandeling.

Klantadministratie:

 • Tussenpersoon: Indien toepasselijk
 • RDW: Wettelijke registratie gegevens
 • Banken: Het delen van gegevens voor incasso’s en excasso’s.

Rapportage:

 • Marketscan: Het anonimiseren voor statische doeleinden.

Verstrekking aan andere landen
Wij verstrekken alleen gegevens aan andere landen als dat in het belang van schadebehandeling is.

Recht tot het intrekken van toestemming
Wanneer u als betrokkene expliciet door ons om toestemming voor een bewerking bent gevraagd behoud u het recht om deze toestemming terug te trekken. U kunt ons aanschrijven met een verzoek tot het intrekken van toestemming voor, en het daarmee beëindigen van, de desbetreffende verwerking.

Geautomatiseerde besluitvorming
Er wordt gebruik gemaakt van automatische acceptatie bij veel voorkomende verzekeringen. Wij controleren maandelijks door middel van interne controles/steekproeven of dit proces goed verloop. Op deze manier garanderen we de objectiviteit van het proces.

Bronvermelding persoonsgegevens
Wij gebruiken voor onze werkzaamheden een aantal bronnen waar wij (persoons)gegevens uit putten. Deze zijn te kenmerken als volgt:

 • (Interne) Webmodule: Info gezin, NAW gegevens, Geboortedata, Contactgegevens, Bankgegevens, Inkomensgegevens.
 • Portefeuilleovernames: Info gezin, NAW gegevens, Geboortedata, Contactgegevens, Bankgegevens, Inkomensgegevens.
 • De tussenpersoon: Kenteken, Risico informatie, Verzekerde objecten, Strafverleden, Schadeverleden, Verzekeringsverleden, Preventiemaatregelen, Info gezin, NAW gegevens, Geboortedata, Contactgegevens, Bankgegevens, Inkomensgegevens.
 • RDW/RDC: Kenteken, Risico informatie, Verzekerde objecten, NAW gegevens
 • CRWAM (Centraal Register Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen): NAW gegevens, Geboortedata, Contactgegevens, Verzekeringsgegevens.
 • Kadaster: Risico informatie, Verzekerde objecten,
 • Google (Streetview): Risico informatie
 • Expert(s): Strafverleden
 • Fish: Strafverleden, Schadeverleden, Verzekeringsverleden
 • Fraude coördinatoren: Strafverleden, Schadeverleden

Wijzigingen

Hollandia Assuradeuren behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen, de meest actuele versie vindt u altijd op deze site.