Betalingsachterstand op uw schadeverzekering

Als u aangeeft uw premie niet te kunnen betalen, dan kunt u met uw adviseur overleggen en zoeken naar een oplossing.

De oplossingen kunnen zijn:

  • een betalingsregeling;
  • een andere betalingstermijn (bijvoorbeeld per maand in plaats van per kwartaal of jaar);
  • of een aanpassing van de dekking.

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen, behoeften en mogelijkheden en wij informeren u duidelijk wat de gevolgen zijn, bijvoorbeeld bij het aanpassen van een dekking van uw schadeverzekering.

 1e herinnering
Als wij 2 weken na de premievervaldatum de premie niet hebben ontvangen sturen wij u een 1e betalingsherinnering met het verzoek om de premie alsnog, binnen 14 dagen na de datum van de herinnering, te betalen.

 2e herinnering
Hebben wij, na het ontvangen van de 1e betalingsherinnering, de premie niet binnen 14 dagen ontvangen? Dan sturen wij een 2e betalingsherinnering waarin wij aangeven dat uw verzekering is geschorst.

3e herinnering
Heeft u niet betaald naar aanleiding van de 2e betalingsherinnering dan ontvangt u van ons een 3e betalingsherinnering waarin wij u sommeren de achterstallige vordering binnen 7 dagen na dagtekening van de brief alsnog te voldoen. Mocht u hier geen gehoor geven, dan zullen wij onze vordering overdragen aan Cannock Incasso Rotterdam B.V. De bijkomende incassokosten komen vanaf dat moment voor uw rekening.

De dekking wordt in kracht hersteld een dag nadat alle achterstallige premies door ons zijn ontvangen, echter niet met terugwerkende kracht. Gedurende de schorsingsperiode bent en blijft u onverzekerd. De verwerking van betalingen in onze administratie kan 3 dagen duren.

Lukt het u niet om uw premieachterstand in een keer te betalen? Dan kunt u contact opnemen met uw adviseur en samen naar een oplossing zoeken en in overleg een betalingsregeling treffen. Wij adviseren u vanaf de 1e betalingsherinnering, maar ook in de daaropvolgende communicatie, contact op te nemen met uw adviseur en te bespreken welke mogelijkheden er zijn.

Gevolgen van niet betaalde premie

Niet alleen leidt een betalingsachterstand ertoe dat u geen verzekeringsdekking meer heeft, u wordt ook geregistreerd als wanbetaler en uiteindelijk wordt de verzekering beëindigd wegens wanbetaling. U bent verplicht de achterstallige premie aan ons te betalen.

Het niet hebben van een motorrijtuigenverzekering voor uw voertuig kan u ook een boete opleveren. Een WAM-verzekering is namelijk verplicht. Bij het niet betalen van de premie wordt het kenteken van uw motorrijtuig afgemeld bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en mag u niet meer met uw motorrijtuig rijden. De RDW controleert dagelijks of motorrijtuigen verzekerd zijn. Bent u niet verzekerd? Dan kunt u van het RDW een boete opgelegd krijgen.

Hulp bij financiële problemen

Heeft u vaker problemen met uw financiën?  Dan zijn er verschillende instanties die u van dienst kunnen zijn.
Vraag bijvoorbeeld advies aan een schuldhulpverlener of neem contact op met de gemeente waar u woont of met de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK). Kijk hiervoor op www.nvvk.nl/